Oficinas de atención á cidadanía e de rexistro

Son as unidades da Xunta de Galicia que prestan atención e asesoramento á cidadanía para a presentación de documentación, información xeral da Xunta de Galicia e outras funcións descritas nesta sección.

Canle presencial

Información sobre as oficinas de atención a cidadanía e de rexistro

É a unidade da Xunta de Galicia que presta atención e asesoramento á cidadanía para a presentación de documentación, información xeral da Xunta de Galicia e as demais funcións que se describen no apartado seguinte.     

Que servizos ofrece?

 1. Recepción e dixitalización dos escritos, solicitudes, comunicacións e documentos presentados presencialmente.
  Os documentos orixinais serán devoltos ás persoas interesadas (salvo que excepcionalmente deba quedarse a administración co elemento), xunto cun recibo xustificante da presentación.
 2. Asistencia no uso dos medios electrónicos ás persoas interesadas que non estean obrigadas ao emprego dos devanditos medios.
 3. Información xeral sobre a actividade da administración autonómica (estrutura organizativa, guía de procedementos e servizos...). Prestaráselles especial atención ás persoas con discapacidade.
 4. Información sobre o exercicio do dereito de acceso á información pública e a presentación de queixas e suxestións.
 5. Expedición da Chave365 (a persoas físicas).
 6. Emisión do certificado electrónico de persoa física da Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), nas oficinas dos edificios administrativos da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo e Santiago de Compostela.
 7. Emisión de copias auténticas de documentos orixinais en papel.
 8. Formalización dos apoderamentos apud acta outorgados mediante comparecencia persoal (nas oficinas dos edificios administrativos da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo e Santiago de Compostela).
 9. Comunicación ás persoas interesadas da información de identificación do órgano, o centro, a unidade administrativa ou a entidade a que se dirixe a solicitude, o escrito, a comunicación ou os documentos.
 10.  Práctica de notificacións por comparecencia espontánea na oficina (notificacións electrónicas dos órganos e unidades dependentes da administración autonómica).

Calquera persoa que precise realizar algunha actividade relacionada coas funcións que se sinalan no apartado anterior.

Non obstante, deberase ter en conta a obriga de determinados colectivos de relacionarse electronicamente coas Administracións públicas, polo que a presentación de documentos deberase facer a través da sede electrónica da Administración correspondente. Estes colectivos tamén están legalmente excluídos do dereito a ser asistidos no uso de medios electrónicos.

Están obrigados a relacionarse electronicamente coas Administracións Públicas os colectivos incluídos no artigos 14.2 e 14.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, e no ámbito do sector público autonómico de Galicia, tamén os incluídos no artigo 10 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Se algún dos suxeitos obrigados presenta a súa solicitude ou documentación presencialmente serán requiridos para emendalo a través da presentación electrónica, e considerarase como data de presentación aquela na que se realice a emenda.

Persoalmente:

Oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia:

 • Oficinas dos edificios administrativos. Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. 
 • Resto de oficinas. Horario de atención ao público: de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.

Pode pedir cita previa nesta páxina

As persoas maiores de 64 anos serán atendidas con preferencia fronte a outras persoas que se presenten sen cita previa.

Aviso! O sábado 18 de maio permanecerán pechados ao público o Rexistro Xeral en Santiago de Compostela e os rexistros dos Edificios Administrativos da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo

Atención telefónica:

Información administrativa xeral: chamando ao número 012 ou 981 900 643 de luns a venres, de 8 horas a 20 horas. 

Ligazóns relacionadas

Segundo o artigo 27.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

 • "Terán a consideración de copia auténtica dun documento público administrativo ou privado as realizadas, calquera que for o seu soporte, polos órganos competentes das administracións públicas nas cales quede garantida a identidade do órgano que realizou a copia e o seu contido".
 • "As copias auténticas terán a mesma validez e eficacia que os documentos orixinais."

Solicitude de copias 

Se vostede precisa unha copia electrónica auténtica deber ter en conta que esta só se pode solicitar para un documento ou documentos orixinais. No caso contrario, a súa solicitude será inadmitida.  

Teña en conta que, por exemplo, non se considera un orixinal: a copia en papel dun documento electrónico, a copia simple dunha escritura notarial, un documento no que non se poida diferenciar o orixinal dunha copia...

Non é necesario facer copia electrónica auténtica dos documentos cuxa consulta pode vostede autorizar á administración.

Como consultar e descargar copias electrónicas auténticas de documentos achegados en papel?

Trala elaboración dunha copia electrónica auténtica en calquera das oficinas de atención á cidadanía e rexistro que prestan este servizo, faráselle entrega  dun recibo que inclúe un código de verificación. Pode utilizar ese código para descargar o documento electrónico en https://sede.xunta.gal/cve

Na sede electrónica tamén poderá acceder ás copias a través de "A miña sede". Entre e prema no menú "Os meus datos". Alí atopará un acceso a "Copias electrónicas auténticas". Desde ese espazo pode consultar e descargar as copias electrónicas auténticas daqueles documentos que teña achegado en papel e que foran dixitalizados nunha oficina de atención á cidadanía e de rexistro. 

Pago de taxas

A elaboración de copias electrónicas auténticas por parte da Administración require do pagamento previo dunha taxa. O importe desta (para 2024) é de 5,42 euros por cada unidade documental (que podería conter 1 ou varios folios). 

Os pagos poderanse realizar, previa presentación do documento de pago correspondente, en calquera das oficinas bancarias habilitadas pola Consellería de Facenda e Administración Pública, ou ben a través da sede electrónica da Axencia Tributaria de Galicia nesta páxina.

O código da taxa é 30.27.00 e os códigos da unidade dependerán da oficina na que vai solicitar a copia: 

Consellería de: Presidencia, Justicia y Deportes – 04
Delegación de: Servizos centrais - *
Servizo de: Secretaría – 01 

Código Oficina
10 A Coruña
11 Ferrol
13 Servizos Centrais
14 Ordes
20 Lugo
22 Vilalba
30 Ourense
31 O Barco de Valdeorras
40 Pontevedra
41 Vigo
43 Lalín

Preguntas máis frecuentes

O Sistema Único de Rexistro é o conxunto de órganos, servizos e unidades que realizan as funcións de rexistro de entrada e/ou saída de cantas solicitudes, escritos, comunicacións e documentos se reciban na Administración xeral e nas entidades instrumentais do sector público autonómico, ou se remitan a elas, para a súa debida constancia, co fin de facer real e efectivo o principio de proximidade á cidadanía.

Está integrado pola rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro, polo Rexistro Electrónico Xeral e, de existir, polos rexistros electrónicos das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Os documentos que as persoas interesadas dirixan aos órganos das Administracións públicas poderán presentarse:

 • No rexistro electrónico da Administración ou organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos do sector público (Administración xeral do Estado, Administracións das comunidades autónomas, entidades que integran a Administración local e sector público institucional).
 • Nas oficinas de Correos, na forma regulamentariamente establecida.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistro.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Cada Administración disporá dun Rexistro Electrónico Xeral, no que se asentará todo documento que sexa presentado ou que se reciba en calquera órgano administrativo, organismo público ou entidade vinculada ou dependente. Tamén se poderán anotar as saídas de documentos oficiais dirixidas a outros órganos ou particulares.

Tamén poderán dispoñer dun rexistro electrónico propio os organismos públicos vinculados ou dependentes de cada Administración, plenamente interoperables co Rexistro Electrónico Xeral da Administración pública da que dependa.

Os rexistros electrónicos de todas e cada unha das Administracións deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garanta a súa compatibilidade informática e interconexión, así como a transmisión telemática dos asentos rexistrais e dos documentos que se presenten en calquera deles.

Isto implica que é posible presentar documentación dirixida a calquera administración pública (local, autonómica ou estatal) na oficina de rexistro de calquera delas, e que será remitida a destino de forma electrónica.

Si. O Rexistro Electrónico Xeral xerará automaticamente un recibo xustificativo da documentación presentada.
 

As Administracións públicas asistirán no uso de medios electrónicos ás persoas interesadas non obrigadas a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas que así o soliciten, especialmente no referente á identificación e sinatura electrónica, presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e obtención de copias auténticas.

Se ten algunha dúbida nesta materia pode resolvela a través do teléfono 012 ou de forma presencial nas oficinas da rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro.

Pode atopar máis respostas a preguntas frecuentes do rexistro electrónico en https://sede.xunta.gal/axuda/preguntas-frecuentes.

A rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro constitúena as oficinas que a Xunta de Galicia ten repartidas por todo o territorio da comunidade autónoma e que desenvolven as funcións de asistencia en materia de rexistros e no uso dos medios electrónicos, información á cidadanía e as outras detalladas no apartado correspondente.

Está integrada polas oficinas de asistencia en materia de rexistros (antigas oficinas de rexistro) preexistentes, así como polas que se poidan crear.

Pode consultar a súa dirección e onde están situadas nesta páxina.

No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (Santiago de Compostela) e nas oficinas dos edificios administrativos principais (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) o horario de atención ao público é das 9 ás 19 horas de luns a venres, e das 9 ás 14 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. O horario de verán, que abrangue do 16 de xuño ao 15 de setembro (ambos inclusive), é de 9 a 14 horas, de luns a venres.

No resto de oficinas o horario de atención ao público é de 9 a 14 horas en xornada de luns a venres.

Pódese consultar o horario das diferentes oficinas neste enlace.

As oficinas da rede cumpren as seguintes funcións:

 • Admitir os escritos, solicitudes, comunicacións e documentos que presenten voluntariamente as persoas non obrigadas a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas, así como dixitalizalos para a súa incorporación ao expediente administrativo electrónico.
 • Asistir no uso dos medios electrónicos as persoas non obrigadas ao emprego dos devanditos medios que así o soliciten, especialmente no referente á identificación e sinatura electrónica, á presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e á obtención de copias auténticas.
 • Facilitar información xeral á cidadanía, con especial atención ás persoas con discapacidade.
 • Informar e asistir á cidadanía no exercicio do acceso á información pública.
 • Informar e asistir á cidadanía no exercicio da presentación de queixas e suxestións.
 • Informar sobre o estado de tramitación dos procedementos ás persoas coa condición de interesadas que acudan persoalmente a unha oficina da rede, sempre que a devandita información conste na carpeta cidadá ou sexa accesible desde a sede electrónica, sen prexuízo das funcións correspondentes aos órganos, servizos e unidades de xestión dos ámbitos competenciais específicos.
 • Prover de medios de identificación dixital a quen o solicite.
 • Realizar copias auténticas.
 • Formalizar os apoderamentos ápud acta outorgados mediante comparecencia persoal da persoa interesada nun procedemento administrativo.
 • Informar ás persoas interesadas da identificación do órgano, centro, unidade administrativa ou entidade á que se dirixe unha solicitude, escrito, comunicación ou documento.
 • Practicar notificacións con ocasión da comparecencia espontánea.

De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, están obrigados a relacionarse electronicamente coas administracións públicas:

 • As persoas xurídicas.
 • As entidades sen personalidade xurídica.
 • Quen exerza unha actividade profesional que requira colexiación obrigatoria (no exercicio da devandita actividade).
 • Quen represente a un interesado obrigado a relacionarse electronicamente coa administración.
 • As persoas empregadas públicas (na súa condición de empregada pública), segundo determine regulamentariamente cada administración.

Regulamentariamente as Administracións poderán establecer a obriga de relacionarse electronicamente con elas para determinados procedementos e para certos colectivos de persoas físicas en función da súa capacidade.

Ademais, no ámbito do sector público autonómico de Galicia, de acordo coa Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, están obrigados, así mesmo:

 • As persoas traballadoras autónomas (no exercicio da súa actividade profesional).
 • O estudantado universitario (para trámites relacionados coa súa condición académica).
 • Quen represente a un dos anteditos suxeitos obrigados.

A lei establece que se unha persoa obrigada a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas presenta a súa solicitude presencialmente será requirida para que a emende, facendo unha presentación electrónica. Considerarase data de presentación aquela na que se realice a emenda, e non a da presentación presencial.

Se unha persoa obrigada acude a presentar unha solicitude, escrito ou comunicación a unha oficina de atención á cidadanía e de rexistro da rede da Xunta de Galicia será advertida da súa obriga legal, e das consecuencias do seu incumprimento. Porén, se insiste na súa presentación a súa documentación será recollida e rexistrada de entrada; no asento rexistral constará que foi advertida e que, aínda así, decidiu facer a presentación presencial.

Será o órgano destinatario da documentación quen deberá requirila para que emende a súa presentación facéndoa de forma electrónica.

Con carácter xeral, para realizar calquera actuación prevista no procedemento administrativo, os/as interesados/as deben acreditar previamente a súa identidade a través de calquera dos medios de identificación previstos na lei.

No caso de presentación presencial nunha oficina da rede, deberán identificarse mediante a presentación do Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente.

No caso de que a documentación sexa presentada por unha terceira persoa esta debe ser tamén identificada mediante a documentación correspondente. De esta circunstancia quedará constancia no asento rexistral.

Os documentos presentados de forma presencial ante as Administracións públicas deberán ser dixitalizados.

Unha vez dixitalizados, devolveranse os orixinais á persoa interesada, sen prexuízo dos supostos nos que a norma determine a custodia pola Administración dos documentos presentados ou resulte obrigatoria a presentación de obxectos ou de documentos nun soporte específico non susceptibles de dixitalización, así como cando problemas técnicos ou doutro tipo o imposibiliten.

As persoas interesadas teñen dereito a non achegar documentos que xa estean en poder da Administración actuante ou que teñan sido elaborados por calquera outra Administración. A Administración actuante pode consultar ou recadar os devanditos documentos salvo que o/a interesado/a se opoña. No caso de oposición á consulta, os documentos deberán ser achegados.

Si. As persoas interesadas poderán actuar directamente ou por medio de representante ante as Administracións públicas. Poden ser representantes as persoas físicas con capacidade de obrar e as persoas xurídicas sempre que estea previsto nos seus estatutos.

A representación debe acreditarse para presentar solicitudes, declaracións responsables ou comunicacións, interpoñer recursos, desistir de accións e renunciar a dereitos en nome doutra persoa. Poderá acreditarse mediante calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia.

Pode atopar modelos xenéricos de documentos para a súa presentación presencial nesta páxina (solicitude e achega de documentación) ou tamén nesta da sede electrónica (para outros documentos de interese).

Si. As persoas interesadas poderán esixir o correspondente recibo que acredite a data e hora de presentación das solicitudes, comunicacións e escritos nas oficinas de asistencia en materia de rexistros da Administración.

 • Os documentos que teñan carácter publicitario, comercial ou análogo, aínda que se especifique o seu destino.
 • Os paquetes ou obxectos que se xunten ao documento de remisión.
 • Os documentos que se incorporen como anexo a unha solicitude, escrito ou comunicación, sen prexuízo do dereito da cidadanía a que quede constancia da súa presentación.
 • Os documentos ou escritos anónimos.
 • As solicitudes, escritos e documentos que carezan absolutamente dos requisitos legalmente establecidos, sen prexuízo de que a/o cidadá/n sexa advertida/o das devanditas carencias e se lle asista indicándolle como emendalas.

O Sistema Único de Rexistro réxese, para os efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica.

O inicio do cómputo dos prazos das Administracións públicas virá determinado pola data e hora de entrada no rexistro electrónico da devandita Administración ou organismo.

Para a persoa interesada, a data e hora determinante de cara á presentación é aquela na que a súa documentación ten entrada na oficina á que se dirixa.

Na sede electrónica determínanse os días inhábiles aos efectos do rexistro electrónico (https://sede.xunta.gal/a-sede/calendario-e-hora-oficiais).

* Debe terse en conta que no caso de que unha persoa obrigada a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas presente a súa solicitude presencialmente será requirida para que a emende, facendo unha presentación electrónica. Considerarase data de presentación aquela na que se realice a emenda, e non a da presentación presencial.

Terán a consideración de copia auténtica dun documento público administrativo ou privado as realizadas, calquera que sexa o seu soporte, polos órganos competentes das Administracións públicas nas que quede garantida a identidade do órgano que realizou a copia e o seu contido.

A copia electrónica auténtica dun documento orixinal en formato papel ou outro formato non electrónico é aquela copia con formato electrónico realizada por unha Administración pública a través dun proceso de dixitalización.

Na realización de trámites electrónicos cunha Administración pública, cando con carácter excepcional unha Administración solicitara á persoa interesada a presentación dun documento orixinal e este estivera en formato papel, o/a interesado/a poderá obter una copia auténtica con carácter previo á súa presentación electrónica.

Dentro da administración autonómica de Galicia pode emitir copia electrónica auténtica calquera das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia.

Para información sobre as copias auténticas emitidas por outras administracións públicas deberá consultarse a cada unha delas.

Si. Trátase da prestación dun servizo á cidadanía por parte da Administración e, polo tanto, está suxeito ao previo pagamento dunha taxa.

Denominación: Copias compulsadas ou auténticas de expedientes en poder da Administración e copias auténticas de documentos privados ou doutras Administracións

Código: 30.27.00

Importe: 5,42 € por unidade documental

Consellería: Presidencia, Xustiza e Deportes (cód. 04)

Delegación (elixir a que corresponda):

 • Servizos centrais (cód. 13) 
 • A Coruña (cód. 10)
 • Ferrol (cód. 11)
 • Lugo (cód. 20)
 • Ourense (cód. 30)
 • Pontevedra (cód. 40)
 • Vigo (cód. 41)

Servizo de: Secretaría (cód. 01)

Poderá facer o pagamento das taxas tanto de xeito presencial como electronicamente.

Pode atopar información nesta ligazón da Axencia Tributaria de Galicia. 

Ademais, nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro atopará impresos para o pagamento presencial.

As copias auténticas terán a mesma validez e eficacia que os documentos orixinais. O seu valor dentro do procedemento depende da natureza do documento orixinal:

 • As copias auténticas de documentos privados producen unicamente efectos administrativos.
 • As copias auténticas realizadas por unha Administración pública terán validez nas restantes Administracións.

 

Nas oficinas da rede pódese obter Chave365 e acreditar a identidade no proceso de obtención do certificado dixital de persoa física da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) 

Chave365 é o sistema que permite aos/ás cidadáns/ás maiores de idade e a menores emancipados/as identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico. Con Chave365 a persoa usuaria identifícase co seu NIF e clave persoal e asina electronicamente cun código, único para cada operación, que recibe no seu teléfono móbil.

Pódese obter máis información sobre Chave365 nesta páxina.

Deberá seguir os pasos descritos en https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software.

Nas oficinas da rede poderá acreditar a súa identidade, acudindo persoalmente co código obtido na antedita páxina web. Posteriormente poderá rematar o proceso no mesmo equipo no que se fixo a solicitude inicial.

Teña en conta que nas oficinas da rede só se acredita a identidade para a emisión de certificados de persoa física. Pode atopar información sobre a emisión dos distintos tipos de certificados aquí.

Nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro poderá obter información, apoio e asesoramento no uso dos medios electrónicos e, especialmente, no referente á identificación e sinatura electrónica, á presentación de solicitudes a través do Rexistro Electrónico Xeral e á obtención de copias auténticas.

Están excluídas as persoas que pertenzan ao colectivo de obrigados/as a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas.

Así mesmo, poderá resolver as súas dúbidas no teléfono de información 012 (981 900 643).

Os órganos das Administracións públicas notificarán as resolucións e actos administrativos ás persoas interesadas cuxos dereitos e intereses sexan afectados.

As persoas obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración serán notificadas só de xeito electrónico, a través da plataforma Notifica.gal.

As persoas non obrigadas poden optar entre a notificación electrónica ou en papel.

No caso de que opte por ser notificada en formato papel, a notificación será igualmente posta a disposición da persoa interesada na plataforma Notifica.gal, para o acceso ao seu contido de forma voluntaria.

Poderá cambiar a forma elixida de notificación en calquera momento, poñéndoo en coñecemento da Administración mediante os formularios normalizados para as notificacións sucesivas.

Pode obter máis información sobre a plataforma Notifica.gal en https://www.xunta.gal/notifica.

Si. As persoas interesadas ou quen lles representen poden acudir a unha oficina de atención á cidadanía e de rexistro e solicitar ser notificadas persoalmente nese momento. Para iso, deberán asinar unha autorización que permita ao/á funcionario/a acceder á súa carpeta de notificacións e aceptar a notificación no seu nome.

A resolución notificada seralle entregada á persoa interesada ou ao/á seu/súa representante.

No caso de que unha persoa interesada fose notificada por distintas canles, a data que se tomará en conta a efectos de notificación será a que se producise en primeiro lugar.